ZAKLJUČNI IZPIT v šolskem letu 2023/2024

 

Pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, s spremembami in dopolnitvami), ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami) sprejme minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje. Zaključni izpit se opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, izobraževalnim programom »Frizer SPI« in Navodili za izvedbo storitve in zagovora na zaključnem izpitu v šolskem letu 2023/2024, ki jih zajema ta dokument.

 

PREDLOG TEM IN MENTORJEV DRUGE IZPITNE ENOTE (STORITEV IN ZAGOVOR) ZAKLJUČNEGA IZPITA 2023/2024

Na korespondenčni seji od 23. do 25. 10. 2023 je Šolska izpitna komisija za zaključni izpit sprejela sklep, da se za zaključni izpit v šolskem letu 2023/2024 razpiše naslednja storitev:

 

Slavnostne pričeske za zaključni ples

 • Kandidati na zaključnem izpitu opravljajo naslednja dela:

  • zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni),
  • žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko (na ženskem modelu),
  • oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu),
  • ličenje za zaključni ples (na istem modelu),
  • nega rok in nohtov (na istem modelu),
  • moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu),

  poročilo (pisna naloga) in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

 

Prijava na zaključni izpit (obrazec): PRIJAVA (pdf)

1. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

2. OBSEG IN ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje:

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/frizer_si-2021/kazalo.htm 

Zaključni izpit obsega:

 • slovenščino,
 • storitev in zagovor.

Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določata ustrezna izpitna kataloga, objavljena na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje:

https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/frizer_si-2021/kazalo.htm 

https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/06/Izpitni-katalog.pdf 

 

3. SLOVENŠČINA (1. izpitna enota)

Deli izpita:

 • pisni del izpita
 • ustni del izpita

Členitev pisnega dela izpita in trajanje:

 • Branje/poslušanje neumetnostnega (strokovnega/ uradovalnega) besedila (približno 400 besed) in pisno razčlenjevanje neumetnostnega besedila: 45 minut
 • Pisanje neumetnostnega (uradovalnega) besedila: 45 minut

Skupaj: 90 minut

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik.

Členitev ustnega dela izpita:

 • Zagovor pisnega dela izpita
 • Pogovor o prebranem književnem besedilu ob odlomku na izpitnem listu
 • Pogovor o prebranem književnem besedilu za domače branje

Trajanje: 20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita

Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine. To pa je dostopno tudi na spletni strani ministrstva (https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/KZ-IK/spi_kz_slo.doc ), kjer je objavljen izpitni katalog (slovenščina) za zaključni izpit.

4. OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

 

5. STORITEV IN ZAGOVOR (2. izpitna enota)

V šolskem letu 2023/24 je za storitev razpisana tema Slavnostne pričeske za zaključni ples.

1. SLAVNOSTNE PRIČESKE ZA ZAKLJUČNI PLES

Kandidat v sklopu izbrane teme na zaključnem izpitu opravlja naslednja dela:

 • zahtevno barvanje na ženskem modelu (dvostopenjsko barvanje ali dvobarvni prameni),
 • žensko modno striženje in oblikovanje pričeske s fenom in ščetko,
 • oblikovanje slavnostne večerne pričeske za zaključni ples (na ženskem modelu),
 • ličenje za zaključni ples (na istem modelu),
 • nega rok in nohtov (na istem modelu),
 • moško striženje in oblikovanje pričeske za zaključni ples (na moškem modelu),
 • poročilo in spremljajoča dokumentacija storitev ter zagovor (predstavitev in evalvacija opravljenega dela).

Vse navedene storitve opravljajo kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in opravili druge s programom določene obveznosti. Po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in oglasni deski, opravljajo storitve pri mentorju (učitelju praktičnega pouka) v šolskem salonu. Kandidati se zberejo pred šolskim salonom približno 15 minut pred začetkom opravljanja storitev. Storitve opravijo v enem dnevu in sicer v 6 urah. S seboj prinesejo vse pripomočke, ki so predpisani za opravljanje storitve.

Mentor/-ica spremlja in ocenjuje opravljanje posameznih storitev. Kandidat pred in po opravljeni storitvi model fotografira, fotografije pa so obvezni del poročila in predstavitve na zagovoru.

 

NAVODILA ZA IZVEDBO STORITVE IN ZAGOVORA NA ZAKLJUČNEM IZPITU V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Slavnostne pričeske za zaključni ples

 • Dijaki opravljano na praktičnem delu zaključnega izpita naslednje storitve:

Storitev

Opis storitve

Tehnološke zahteve

Moško striženje

Modno ali klasično moško striženje z oblikovanjem okoli ušes. Oblikovanje v pomensko celoto – oblikovanje namenske svečane moške pričeske.

Striženje las se izvaja z glavnikom, škarjami, strojčkom za striženje las in britvijo. Pri oblikovanju oblike okoli ušes se uporabi britev. Lase je potrebno skrajšati najmanj 1 cm po celi glavi. Vsa kozmetična sredstva so dovoljena.

 

Žensko striženje

Modno žensko striženje, ki je podlaga za sodobno pričesko.

Striženje se izvaja na dolgih, srednje dolgih ali kratkih laseh. Lase je potrebno skrajšati najmanj 2 cm po celi glavi.

Barvanje las

Zahtevno dvostopenjsko barvanje ali barvanje večbarvnih pramenov.

Barva  se vsa dolžina las z uporabo najmanj dveh profesionalnih barv za lase. Dijak upošteva načela varnega dela, upošteva rezultate analize las ter sledi predhodno pripravljenemu načrtu dela.  Barva se celotna dolžina las.

Oblikovanje pričeske s fenom in ščetko

Dnevna pričeska poljubne oblike.

Lase je potrebno oblikovati s fenom in ščetko v sodobno dnevno pričesko. Dovoljena so vsa sredstva za utrjevanje in pripomočki za delo.

Večerna svečana namenska pričeska

Večerna speta svečana pričeska za zaključni ples. Pričesko se oblikuje v estetsko in pomensko celoto, skupaj z ličenjem in manikiro.

Lase je potrebno speti v večerno svečano pričesko. Dovoljena je uporaba kozmetičnih sredstev in sredstev za utrjevanje, ter vseh pripomočkov za spenjanje las.

 

Manikira

Naravna nega rok z oblikovanjem in lakiranjem nohtov.

Zmanikirati je potrebno vsaj 5 nohtov. Dovoljena je uporaba vseh pripomočkov in kozmetičnih sredstev za nego nohtov.  Upošteva se načela varnega dela in estetske zakonitosti. Lakiranje nohtov mora biti usklajeno s celostno podobo modela (za zaključni ples).

Ličenje obraza

Večerno svečano ličenje obraza (za zaključni ples).

Ličenje obraza mora biti izvedeno z upoštevanjem vseh higienskih pravil in estetskih zakonitosti. Dovoljena je uporaba vseh pripomočkov za ličenje in dekorativne kozmetike. Ličenje mora biti usklajeno s celostno podobo modela (za zaključni ples).

 • Pripomočki za delo – obvezno prinesti na izpit:

Halja, ortopedski čevlji, 5 brisač, ogrinjalo za striženje, ogrinjalo za barvanje, zaščitni papir, metlica za čiščenje las, fen, ščetke, glavnik za razčesavanje, šilasti glavnik, glavnik za striženje, ščetka za razčesavanje, škarje, britev, strojček za striženje las, šestice, šampon, regenerator, utrjevalci, lak, profesionalna barva za barvanje oz. svetlenje las, vodikov peroksid, 2 skodelici, 2 čopiča, merilni valj (menzura), zaščitne rokavice, pripomočki za oblikovanje in lakiranje nohtov, pripomočki za ličenje – set čopičev za ličenje, gobica za nanos pudra, bombažna blazinica za transparentni puder.

 

 • Pogoji za pristop k opravljanju zaključnega izpita:
 • Kandidat/ka na praktični del zaključnega izpita obvezno pristopi urejen/a po zdravstveno higijenskih predpisih (delovna obleka in obutev). Brez delovne obleke in obutve opravljanje zaključnega izpita ni mogoče.
 • Na izpit iz storitve kandidat/ka pristopi točno ob 8.00 uri zjutraj, oz. priporočljivo je 10 min prej, zaradi priprave delovnega mesta in učiteljevih navodil.
 • S seboj obvezno prinese vso predpisano opremo in pripomočke.
 • Kandidat/ka delo opravlja na modelih: 1 moški model in najmanj 1 ženski model (lahko tudi 2 ženska modela).
 • Kandidat/ka pred prijavo in pristopom na zaključni izpit izdela in odda poročilo, v katerem predstavi načrt izvedbe vseh v navodilih navedenih storitev. Osnutek do postavljenega datuma odda v MS Teams mentorju, ki ga pregleda in dijaku posreduje navodila za popravke. Končno verzijo poročila kandidat/ka ob prijavi na zaključni izpit odda mentorju.
 • Do zagovora poročilo ustrezno dopolni tudi s slikovnim gradivom (slika modela pred in po opravljeni storitvi) in evalvacijo lastnega dela.
 • Izpolnjeno poročilo natisnete in zvežete.
 • Poročilo se prinese na zagovor, skupaj s PowerPointovo predstavitvijo svojega dela. PowerPointovo predstavitev imate lahko na USB ključu.

Pri izdelavi poročila je treba upoštevati navodila mentorjev, tako vsebinske narave kot tudi tehnična navodila za pisanje (oblika besedila, ustrezna velikost in vrsta pisave, natančno in pravilno navajanje virov …).

 

 • Časovni razpored in postopek oddaje poročila:

20. 12. 2023

Oddaja osnutka poročila mentorju v e-obliki v MS Teams. (3.a, 3.d, 3.f)

8. 1. 2024

Jezikovni, strokovni pregled osnutka in povratna informacija mentorja.

26. 4. 2024

Oddaja osnutka poročila mentorju v e-obliki v MS Teams. (3. b, 3. c, 3. e)

10. 5. 2024

Jezikovni, strokovni pregled osnutka in povratna informacija mentorja.

20. 5. 2024

Oddaja končne verzije osnutka poročila mentorju v e-obliki v MS Teams.

ZAGOVOR

Kandidat na zagovoru, ki poteka v šoli, odda dopolnjeno poročilo in predstavitev storitev (PowerPoint). Na zagovoru pred tričlansko komisijo predstavi in opiše opravljene storitve. Izpraševalec je mentor.

Trajanje: 20 minut

Mentorji druge izpitne enote (storitev in zagovor) zaključnega izpita v šolskem letu 2023/2024 so:

 • Barbara Bevc, 3. d

 • Mojca Čuden, 3.e

 • Zoran Gajić, 3. e

 • Marinka Jarm, 3. d

 • Maja Kerin, 3. f

 • Karmen Markovič, 3. c

 • Romana Marolt, 3. b

 • Renata Strmec, 3. f

 • Karmen Štrus Zore, 3. c

 • Urša Troha, 3. a

 • Petra Verdev, 3. b

 • Marko Žagar, 3. a

 

Kandidat mora oddati poročilo o storitvah v skladu z obrazci in navodili šole, ki je jezikovno in slovnično ustrezno in pregledano, drugače mentor poročilo zavrne in kandidat ne more pristopiti k drugi izpitni enoti zaključnega izpita v roku prijave.

 

OCENJEVANJE

V skladu s predmetnim izpitnim katalogom se ocenjujejo pri navedenih storitvah naslednja področja:

 

ZAMUDA K ZAKLJUČNEMU IZPITU

 1. Kandidat lahko zamudi k izpitu ali delu izpita največ 15 minut.

2. Kandidatu se čas opravljanja izpita ali dela izpita zaradi zamude ne podaljša.

 

6. KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2023/2024

ZIMSKI IZPITNI ROK

PON

 12. februar 2024

Slovenščina – pisni del

TOR

 13. februar 2024

Storitev

SRE

 14. februar 2024

Slovenščina – ustni del

ČET

 15. februar 2024

Predstavitev z zagovorom

 

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

TO

4. junij 2024

Slovenščina – pisni del

SRE

5. junij 2024

Storitev (3.d)

ČET

6. junij 2024

Storitev (3.b, 3.c)

PET

7. junij 2024

Storitev (3.f)

PON

10. junij 2024

Storitev (3. a, 3. e)

TOR

11. junij 2024

Predstavitev z zagovorom (3. b, 3. d in 3. f)

SRE

12. junij 2024

Predstavitev z zagovorom (3. a, 3. c in 3. e)

ČET

6. junij 2024

Slovenščina (3. a, 3. e) – ustni del

PET

7. junij 2024

Slovenščina (3. b, 3. d) – ustni del

PON

10. junij 2024

Slovenščina (3. c, 3. f) – ustni del

 

 

 

PON

24. junij 2024

Podelitev zaključnih spričeval

 

JESENSKI IZPITNI ROK

SRE

21. avgust 2024

Slovenščina – pisni del

ČET

22. avgust 2024

Storitev

PET

23. avgust 2024

Slovenščina – ustni del

PON

26. avgust 2024

Predstavitev z zagovorom

V skladu z navodili Ministrstva za vzgojo in izobraževanje si pridržujemo pravico do sprememb.

7. PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.

Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna izdelek oziroma storitev in zagovor, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70 %.

 

8. ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki.

Šolsko komisijo za zaključni izpit Srednje frizerske šole Ljubljana sestavljajo:

Člani šolske komisije za zaključni izpit Nadomestni člani
Tadej Braček, predsednik Karmen Štrus Zore, namestnica predsednika šolske komisije za zaključni izpit
Sanda Smrekar, tajnica šolske izpitne komisije za zaključni izpit
1. Urša Troha, članica 1. Zoran Gajić, namestnik
2. Marinka Jarm, članica 2. Petra Verdev, namestnica
3. Kata Budimir Krišto, članica 3. Darka Dujmović Verdenik, namestnica

 

Več informacije v zvezi z zaključnim izpitom dobite pri tajnici šolske komisije za zaključni izpit Sandi Smrekar, v času govorilnih ur ali preko povezave v Microsoft Teams.

 

Ljubljana, 26. 10. 2023___________________________________________________Ravnatelj: dr. Tadej Braček

 

Dostopnost